Facebook

Twitter

"Langas į ateitį" rūpinasi pedagogų saugaus interneto įgūdžių ugdymu

Gegužės 24-27 dienomis „Langas į ateitį” dalyvavo antrajame Leonardo da Vinci programos projekto „e-Guardian“ partnerių susitikime, kuris vyko Latvijoje, šalia Rygos esančioje Garkalnės vietovėje.


Be susitikimo organizatorės Latvijos informacijos ir komunikacijos technologijų asociacijos susitikime dalyvavo projekto koordinatorė asociacija „Langas į ateitį“, Informacinių technologijų instituto, Bremeno universiteto, Šveicarijos asociacijos APTES atstovai. Per kelias dienas projekto partneriai apžvelgė jau įvykdytas užduotis, vertino gautus rezultatus, dalijosi patirtimi ir pasiskirstė naujus darbus tolimesniam projekto įgyvendinimui.

„e-Guardian“ projekto metu siekiama, kad projekto metu sukurtas produktas  būtų  naudingas ir praktiškai pritaikytas Latvijos bei Lietuvos profesinio mokymo institucijoms ir prisidėtų prie Europos mokytojų įgūdžių  tobulinimo  ir  atestavimo  siekiant  saugaus  IKT  naudojimo  bei kibernetinių  grėsmių  prevencijos.  Angliškai, vokiškai bei prancūziškai kalbančioms Europos Sąjungos šalims bus pasiūlyta galimybė  šį produktą lokalizuoti savo šalyse  ir naudoti  profesinio mokymo dėstytojų parengimui ir atestavimui.

Apie Leonardo da Vinci programą
Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo tvarkas.

Naujovių perkėlimo projektai - tai daugiašaliai projektai, skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Šiais projektais siekiama gerinti Europos profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių Leonardo da Vinci programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba rezultatus į valstybines ir (arba) privačias profesinio mokymo sistemas ir bendroves nacionaliniu, vietos, regiono arba sektoriaus mastu.
Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Daugiau informacijos www.smpf.lt.