Facebook

Twitter

"Langas į ateitį“ siekia suteikti kompiuterinio raštingumo žinių 50-čiai tūkstančių Lietuvos gyventojų

Š.m. rugpjūčio 22 d. asociacija „Langas į ateitį“ Europos socialinio fondo agentūrai pateikė paraišką finansinei projekto paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Numatomo projekto „Lietuvos e-piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagrindinis tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų 50-čiai tūkstančių Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų.

Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e - Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti Europos Sąjungoje. Numatomų mokymų trukmė – 30 akad. valandų, iš kurių 20 akad. valandų skiriama auditoriniams praktiniams užsiėmimams, 10 akad. valandų – savarankiškam mokymuisi.

Projektą numatoma įgyvendinti 2006-2008 metais visoje Lietuvos teritorijoje, siekiant apmokyti kuo daugiau kaimiškųjų vietovių gyventojų, Asociacija „Langas į ateitį“ 2003 m. finansavo ir vykdė 20-ties tūkstančių gyventojų „Interneto pradmenų“ mokymus įvairiose Lietuvos miestuose ir rajonuose.