Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ pradės visuotinį Lietuvos gyventojų mokymą naudotis internetu

Vilnius, sausio 30 d. Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ per dvejus metus kompiuterinio raštingumo apmokys 50 000 Lietuvos gyventojų. Tam bus panaudotos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. „Langas į ateitį“ gavo 8,4 mln. Lt paramą iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA).

Pirmojo projekto etapo tikslas – apmokyti 50 000 šalies gyventojų naudotis kompiuteriu ir internetu. Tai būtų pirmas žingsnis, įgyvendinant platesnį uždavinį, suformuluotą LR Prezidento Žinių tarybos deklaracijoje, – kompiuterinio raštingumo išmokyti 300 tūkst. žmonių. Visuotinio kompiuterinio raštingumo programą LR Vyriausybė yra patvirtinusi prieš metus.

Žemas Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo lygis sąlygoja mažą interneto skverbtį, stabdo skverbties augimą bei e-paslaugų plėtrą ir naudojimą. Skaitmeninis sklastas, atsirandantis dėl galimybių bei gebėjimų naudotis internetu stokos, Lietuvoje lemia netolygią regionų plėtrą, taip skaldydamas visuomenę ir apribodamas tam tikrų jos socialinių sluoksnių galimybes.

Kompiuterinis neraštingumas sukuria psichologinius barjerus naudotis internetu ir kitomis informacinėmis technologijomis – neretai nesinaudojantys jomis teigia, kad naudojimasis internetu reikalauja gilių IT žinių arba kad internetas yra „ne man“.

Numatomo projekto „Lietuvos e-piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagrindinis tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su ECDL programa gyventojams (e - Citizen), nuo 2005 m. antrojo pusmečio pradėta įgyvendinti Europos Sąjungoje.

„Gebėjimą vykdyti tokius projektus aljansas jau įrodė - 2003 m. „Langas į ateitį“ Lietuvoje vykdė gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą, kurio metu kompiuterinio raštingumo pradmenų buvo apmokyti 20 tūkst. gyventojų. Patirtis dirbti darniai ir, svarbiausia, veiksmingai bei rezultatyviai leidžia aljansui „Langas į ateitį“ užtikrinti maksimaliai naudingą paramos išnaudojimą. Gauta ES fondų parama leidžia konkrečiais žingsniais siekti, kad LR Vyriausybės užsibrėžti informacinės visuomenės kūrimo tikslai būtų pasiekti dar greičiau“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Projektą numatoma įgyvendinti 2006-2008 metais visoje Lietuvos teritorijoje, siekiant apmokyti kuo daugiau kaimiškųjų vietovių gyventojų.


2003 m. vykdyto 20 000 gyventojų mokymo projekto rezultatai parodė, kad daugiau kaip pusė besimokiusiųjų buvo vyresni nei 35 metų. Dauguma dalyvių šiuos kursus įvertino labai gerai. Devyni iš dešimties dalyvių buvo įsitikinę, kad kursai paskatins juos tobulinti kompiuterinį raštingumą ir toliau.